Korporacijsko Pravo

Korporacijsko pravo obsega pravila delovanja gospodarskih družb. Temeljni zakon, ki določa korporacijsko pravo je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1). Kljub temu, da pojem korporacijsko pravo izhaja iz korena besede korporacija, pod katero razumemo velike gospodarske družbe so predmet urejanja korporacijskega prava oz. ZGD-1 različne vrste družb (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, komanditna delniška družba, dvojna družba, tiha družba (ZGD-1 ne ureja več), delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška družba (societas europea), gospodarsko interesno združenje). Pojma korporacijsko pravo ne smemo zamenjevati s pojmom gospodarsko pravo, ki je širši.
Korporacijsko pravo ureja institute oz. odnose v katere vstopa gospodarska družba. Deležniki, ki jih zadeva delovanje gospodarske družbe so predvsem lastniki, upniki oz. posojilodajalci, ter drug gospodarske družbe, ki vstopajo v medsebojne odnose. Temeljne vsebine, ki jih korporacijsko pravo ureja so tako: korporativno upravljanje družb (corporate governance – ureja odnose med organi družbe: skupščina delničarjev, upravni odbor, nadzorni svet, uprava družbe), povezane družbe (koncern, pogodba o obvladovanju), osnovni kapital (povečanje osnovnega kapitala – dokapitalizacija, ustanovni kapital, zmanjšanje osnovnega kapitala), delnice (definicija, lastne delnice, vinkulacija, prednostne delnice, kosovna delnica), prenehanje družbe (likvidacija), korporativn finance (bilanca stanja, konsolidacija, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, bilančni dobiček), pravna oseba (definicija), združitev in delitev, ustanvoitev družbe, idr.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: izvedba postopkov združitev in delitev / vodenje skupščine delničarjev / ustanovitev družbe / povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala / izključitev družbenikov / iztisnitev delničarjev / skupščina delničarjev – priprava, vodenje / priprava aktov organov družbe (poslovniki) / urejanje odnosov med povezanimi družbami (pogodba o obvladovanju, pogodba o izplačilu dobička)

  • Podkategorije