Družinsko podjetje – definicije

Družinsko podjetje kot pojem označuje tiste vrste podjetij v katerih je poleg podjetniškega elementa poudarjen tudi element družine. Definicij kaj štejemo pod pojem družinskega podjetja pa je več. Predlog resolucije evropskega parlamenta o družinskih podjetjih v Evropi ugotavlja, da na evropski ravni ni pravno zavezujoče, stvarne, enostavne in harmonizirane opredelitve pojma družinsko podjetje in ugotavlja, da v EU obstaja več kot 90 opredelitev tega pojma. Definicije družinskega podjetništva oz. družinskega podjetja so odvisne od namena, ter od okolja v katerem so podane. Tako se kot najožja razlaga pogosto navaja, da je družinsko podjetje tisto podjetje v katerem ima družna ustanovitelja vsaj 10 odstotkov delnic in ima predstavnik družine svoje mesto v upravnem odboru podjetja (OECD). Druga, nekoliko širša definicija (World bank – IFC) kot taka označuje tista podjetja v katerih je glasovalna večina v skupščini delničarjev v rokah ene družine in v katerih je namera ustanoviteljev prenesti dejavnost podjetja na svoje naslednike.

Družinska Podjetja

Družinska podjetja – aktualni izzivi

Zgodovinsko gledano predstavljajo družinska podjetja temeljni vzvod gospodarske in podjetniške pobude. Nenazadnje je večina danes uspešnih podjetij oziroma družb svojo pot začela in jo še nadaljuje kot družinska podjetja