Korporacijski davki

Korporacijski davki predstavljajo pomemben vidik delovanja gospodarskih družb in pravnega urejanja odnosov med njimi in njenimi lastniki. Prodaja delnic ali deležev in izplačilo dobička se glede plačila dohodnine oz. davčnih obveznosti razlikujeta glede na to ali je prodajalec gospodarska družba ali fizična oseba. Vprašanje obdavčitve gospodarskih družb namreč ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih osebe (ZDDPO-2), dohodnina, ki jo plačujejo fizične osebe pa je določena z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2). Dohodnina predstavlja eno od ključnih vprašanj v primeru prodaje kapitalskih deležev (delnice – davek od prodaje delnic, poslovni delež) ali izplačila dobička (dividenda), ko je upravičenec fizična oseba. Vprašanja, ki se v zvezi z davki pojavljajo, ko gre za upravičenca ali zavezanca pravno osebo, se nanašajo predvsem na prikrito izplačilo dobička, dohodke podobne dividendam, vprašanje dvojne obdavčitve in davčne nevtralnosti pri izvedbi statusno pravnih preoblikovanj. V zvezi s korporacijskimi davki so predmet posebnega urejanja transferne cene, ki jih morajo upoštevati povezani davčni zavezanci, ki niso v enakem davčnem položaju.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: priprava ocene ali ima izplačilo dobička naravo dohodka, podobnega kot dividenda / priprava zakonsko ustreznih predlogov za izplačilo dobička / priprava ocene ali gre pri plačilu za prikrito izplačilo dobička / davčno nevtralna izvedba statusnih sprememb (združitve, delitve) / transferne cene pravilnik