Prevzem

Prevzem družbe, ki je organizirana kot delniška družba ureja Zakon o prevzemih (Zpre – 1). Predmet urejanja so prevzemi delniške družbe, če je ciljna družba javna družba in če se z njenimi delnicami z glasovalno pravico trguje na organiziranem trgu. Zakon o prevzemih se uporabljajo tudi v nekaterih primerih, ko se izvaja prodaja delnic delniške družbe, s katere delnicami se ne trguje na organiziranem trgu. Prevzem podjetja pomeni nakup podjetja na način, ko pridobitelj pridobi kvalificiran delež glasovalnih pravic v ciljni družbi sam ali skupaj z osebami, ki delujejo s prevzemnikom usklajeno (acting in concert). Prevzemni prag v ciljni družbi je 1/3 delež glasovalnih pravic v tej družbi.
Prevzem družbe mora biti izveden ob spoštovanju pravil, ki jih določa Zakon o prevzemih, ki ureja institute kot so: prevzemna ponudba (take over bid), vrednost delnice – cene delnic, prevzemna namera, prospekt – ponudbeni dokument, konkurenčna ponudba, omejitve dejanj ciljne družbe, obrambni mehanizmi pri prevzemu, ipd.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Prevzem – celostna priprava in izvedba postopka / priprava prevzemne ponudbe (take over bid) / obrambni mehanizmi – dopustni obrambni mehanizem / priprava prospekta / vrednost delnice – določitev. 

.

Korporacijsko Pravo

Prevzemi družb – strateški vidik

Priložnosti in pasti pri prevzemih družb v času krize ter pomen metodološkega pristopa pri udejanjanju prevzemne strategije. Prevzemi družb predstavljajo poglaviten način anorganske rasti podjetij. V tem prispevku bomo obravnavali dve izhodišči, ki veljata za področje prevzemov v kriznih časih in sicer: