Stečaj

Stečaji podjetij so vsakodneven “naravni pojav” v tržno naravnanem gospodarskem sistemu. Postopek stečaja določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). So posledica nastopa insolventnosti, ki je ni mogoče odpraviti z ukrepi finančnega prestrukturiranja ali ko je prestrukturiranje neuspešno. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju ( trajnejša nelikvidnost), ali  postane dolgoročno plačilno nesposoben. Zakon pozna izpodbitne in neizpodbitne domneve insolventnosti iz česar izhaja, da se lahko stečaj podjetja prepreči le v primeru, če so ovržene izpodbitne domneve insolventnosti. Stečajni postopki vključujejo stečaj podjetja, postopek osebnega stečaja oz. osebni stečaj fizične osebe in postopek stečaja zapuščine. Podjetja v stečaju dobijo oznako – v stečaju. Podjetje v stečaju vodi stečajni upravitelj, ki je zadolžen za vnovčenje stečajne mase, preveritev ali je posamezna prijava v stečaj utemeljen in s tem priznana, ter razdelitev unovčene stečajne mase upnikom katerih prijava v stečajno maso je bila priznana. Vodenje postopka stečaja podjetja je v rokah stečajnega upravitelja in sodišča zato je poglavitna skrb upnikov predvsem prijava terjatev v stečajno maso. Upnik, ki zamudi prijavo terjatev namreč izgubi pravico terjati svojo terjatev.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: prijava terjatev / zastopanje v upniškem odboru / ocena izpodbojnosti posameznih poslov podjetja / ocena odškodninske odgovornosti poslovodstva / dajanje pojasnil in predstavitev mehanizmov  / priprava predloga za stečaj podjetja.