Ustanovitev podjetja

Korporacijsko pravo temelji na “aksiomih” – institutih katerih zakonitosti določajo pravila delovanja gospodarskih družb in jih podrobno ureja ZGD-1. Instituti katerih poznavanje je v praksi potrebno so predvsem: 1. Delnice – predstavljajo razdelitveno enoto osnovnega kapitala v delniški družbi. So vrednostni papirji. Delnice so lahko oblikovane kot delnice z nominalnim zneskom ali kot kosovne delnice. Delnice s nadalje delijo – vrste delnic na navadne delnice (redne delnica) in prednostne delnice (ugodnostna delnica). Predmet posebne obravnave so tudi lastne delnice glede katerih veljajo zakonske omejitve. 2. Statut družbe in Družbena pogodba – gre za temeljna ustanovitvena akta gospodarske družbe (d.d. ali d.o.o.) od vsebine katerih so odvisna razmerja med delničarji oz. družbeniki in družbo. 3. Osnovni kapital – predstavlja podstat družbe. Pomembno je razumevanje vrst in zakonitosti postopkov s katerimi se osnovni kapital poveča – dokapitalizacija ali zmanjša. 4. Ustanovitev podjetja oz. družbe – postopki ustanavljanja podjetja se razlikujejo glede na obliko gospodarske družbe in način vplačila osnovnega kapitala. 5. Vinkulacija – predstavlja institut omejevanja prenosljivosti delnic,…
Ustanovitev podjetja oz. družbe je pogosto proces v katerem se zanemarja dolgoročne posledice, ki jih nepoznavanje ali napačna umestitev institutov korporacijskega prava prinaša.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: delnice in poslovni deleži – izdaja (dokapitalizacija – povečanje osnovnega kapitala), umik (zmanjšanje osnovnega kapitala) / Statut, družbena pogodba – priprava besedila, določitev statutarnih posebnosti (omejitev razpolaganja,…) / ustanovitev podjetja oz. družbe – vodenje postopka