Zakonodaja

Na področju korporacijskega prava je temeljni pravni akt  Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) s podzakonskimi akti. V delovanje gospodarskih družb in  obravnavo posameznih korporacijsko pravnih institutov pa poleg ZGD-1 posegajo vsaj še naslednji zakonski akti: Zakon o sodnem registru (ZSReg)Zakon o revidiranju (ZRev-1)Zakon o prevzemih (ZPre-1)Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in  Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP).

Za razumevanje področja korporacijskega prava je poleg ZGD-1, ter preostalih omenjenih zakonov in podzakonskih aktov izdani na njihovi podlagi, pomembno tudi poznavanje evropske pravne ureditve na kateri temelji slovenska zakonodaja (Uredba Sveta 2157/2001/ES o statutu evropske družbe, Uredba Komisije 1126/2008/ES o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov, Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES uporabi mednarodnih računovodskih standardov, Uredba Sveta 2137/85/EGS o Evropskem gospodarskem združenju, Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij,…).